Ασφάλεια δεδομένων – Αξιοπιστία

Η BEEASY δεσμεύεται τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχει καταρτίσει με κάθε έναν από τους πελάτες της, όσο και με την εφαρμογή από μέρους της των ιδιαιτέρως αυστηρών κανόνων ασφαλείας που έχει θεσπίσει για όλο το προσωπικό της.

Η BEEASY συμμορφώνεται ήδη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR Compliant. Προς τούτο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Η BEEASY έχει δεσμευτεί συμβατικά με το σύνολο των πελατών της ως προς την αυστηρή και πιστή τήρηση του απορρήτου για το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχοντας καθήκον την εχεμύθεια του συνόλου των πληροφοριών, για τις οποίες λαμβάνει γνώση εξ αφορμής και κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς τους συνδρομητές ή πελάτες της. Η σχετική δέσμευση εμπιστευτικότητας και τήρησης παντός απορρήτου (επαγγελματικού, ιατρικού, νομικού, προσωπικών δεδομένων και γενικότερα οιοδήποτε απορρήτου υφίστανται στα πλαίσια κάθε συνεργασίας και απαιτεί εχεμύθεια) αφορά όλες τις συνεργασίες που υλοποιούνται και δεν έχει καταληκτική ημερομηνία.

Ομοίως το σύνολο των συνεργατών και το προσωπικό της εταιρείας έχει δεσμευτεί τόσο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με την BEEASY, όσο και μετά τη λήξη της ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου και τη μη αποκάλυψη οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας αφορά την επιχείρηση, τη δραστηριότητα, τα προσωπικά ή μη δεδομένα των συμβαλλόμενων μερών και των πελατών τους ή οιονεί πελατών τους ή ενδιαφερομένων περί τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε τρίτο ή μη εξουσιοδοτημένο ρητά και εγγράφως φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η BEEASY διαθέτει εσωτερικό κανονισμό για την ασφάλεια, την πυρασφάλεια, καθώς και κανονισμό χρήσης πληροφοριακών μέσων και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Η είσοδος στους χώρους υποδοχής, επισκεπτών, διεύθυνσης, συμβουλίων και εργασίας της εταιρείας ελέγχεται αυστηρά με τη χρήση πορτών ασφαλείας και ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών, οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία RFID.

H beeasy εγγυάται πως αποτελεί την πιο έμπιστη, αξιόπιστη και υπεύθυνη επιλογή γραμματειακής υποστήριξης διαφυλάσσοντας τα δεδομένα σας με τους εξής τρόπους:

Ασφάλεια δεδομένων – Αξιοπιστία

Η BEEASY δεσμεύεται τόσο από την ισχύουσα νομοθεσία και τις συμβάσεις που έχει καταρτίσει με κάθε έναν από τους πελάτες της, όσο και με την εφαρμογή από μέρους της των ιδιαιτέρως αυστηρών κανόνων ασφαλείας που έχει θεσπίσει για όλο το προσωπικό της.

Η BEEASY συμμορφώνεται ήδη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων – GDPR Compliant. Προς τούτο έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων.

Η BEEASY έχει δεσμευτεί συμβατικά με το σύνολο των πελατών της ως προς την αυστηρή και πιστή τήρηση του απορρήτου για το σύνολο των δεδομένων που επεξεργάζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο έχοντας καθήκον την εχεμύθεια του συνόλου των πληροφοριών, για τις οποίες λαμβάνει γνώση εξ αφορμής και κατά την παροχή των υπηρεσιών της προς τους συνδρομητές ή πελάτες της. Η σχετική δέσμευση εμπιστευτικότητας και τήρησης παντός απορρήτου (επαγγελματικού, ιατρικού, νομικού, προσωπικών δεδομένων και γενικότερα οιοδήποτε απορρήτου υφίστανται στα πλαίσια κάθε συνεργασίας και απαιτεί εχεμύθεια) αφορά όλες τις συνεργασίες που υλοποιούνται και δεν έχει καταληκτική ημερομηνία.

Ομοίως το σύνολο των συνεργατών και το προσωπικό της εταιρείας έχει δεσμευτεί τόσο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους με την BEEASY, όσο και μετά τη λήξη της ως προς τη διασφάλιση του απορρήτου και τη μη αποκάλυψη οποιασδήποτε εμπιστευτικής πληροφορίας αφορά την επιχείρηση, τη δραστηριότητα, τα προσωπικά ή μη δεδομένα των συμβαλλόμενων μερών και των πελατών τους ή οιονεί πελατών τους ή ενδιαφερομένων περί τις υπηρεσίες τους σε οποιοδήποτε τρίτο ή μη εξουσιοδοτημένο ρητά και εγγράφως φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

Η BEEASY διαθέτει εσωτερικό κανονισμό για την ασφάλεια, την πυρασφάλεια, καθώς και κανονισμό χρήσης πληροφοριακών μέσων και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων. Μάθετε περισσότερα εδώ.

Η είσοδος στους χώρους υποδοχής, επισκεπτών, διεύθυνσης, συμβουλίων και εργασίας της εταιρείας ελέγχεται αυστηρά με τη χρήση πορτών ασφαλείας και ηλεκτρομαγνητικών κλειδαριών, οι οποίες χρησιμοποιούν τεχνολογία RFID.

Η BEEASY εγγυάται πως αποτελεί την πιο έμπιστη, αξιόπιστη και υπεύθυνη επιλογή γραμματειακής υποστήριξης διαφυλάσσοντας τα δεδομένα σας με τους εξής τρόπους:

Πως μπορούμε να σας βοηθήσουμε;

Επικοινωνήστε μαζί μας και μάθετε περισσότερα!

Ιστότοπος

Ο ιστότοπος της εταιρείας (με το σύνολο των σχετικών ιστοσελίδων) διαθέτει ενημερωμένο πιστοποιητικό ασφαλείας (SSL) από αρμόδιο φορέα, ενώ αναβαθμίζεται άμεσα μόλις είναι διαθέσιμες ενημερώσεις ασφαλείας (Security updates). 

Έλεγχος & εποπτεία θέσεων εργασίας

Ένα ολοκληρωμένο σύστημα καταγραφής κινήσεων του προσωπικού, καθώς και οπτική καταγραφή του χώρου εργασίας μέσω κυκλώματος. ασφαλείας διασφαλίζει τον έλεγχο και την εποπτεία των θέσεων εργασίας.

Προσωπικό εταιρείας

Το προσωπικό μας επιλέγεται με αυστηρότατα κριτήρια, ενώ υπόκειται σε συνεχή εκπαίδευση και υπογράφει συμφωνητικό συνεργασίας με ρήτρα εχεμύθειας. Το σύνολο του προσωπικού υπόκειται σε σαφή ιεραρχική δομή και σχέση.

Τερματικοί σταθμοί εργασίας

Οι υπολογιστές θέσεων εργασίας διαθέτουν λειτουργικό Linux που αποτρέπει το μεγαλύτερο ποσοστό κακόβουλου λογισμικού. Έχει απενεργοποιηθεί από τον διαχειριστή η δυνατότητα εγκατάστασης λογισμικού. Επιπρόσθετα έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα χρήσης αποθηκευτικών μέσων όπως usb, καθώς και όποιων άλλων μη εγκεκριμένων μέσων από τον διαχειριστή. Δεν υφίσταται δυνατότητα πρόσβασης από τους τερματικούς σταθμούς στο Διαδίκτυο ή σε εφαρμογές άλλες πλην αυτών της beeasy.

Servers & ασφάλεια δεδομένων

Η φύλαξη των server γίνεται σε αυτόνομο χώρο με ανεξάρτητη πρόσβαση, στον οποίο υφίσταται πόρτα ασφαλείας, καθώς και σύστημα ελεγχόμενης πρόσβασης τεχνολογίας RFID. Στον χώρο που βρίσκεται ο server υφίσταται κάμερα ασφαλείας, καθώς και σύστημα ελέγχου θερμοκρασίας και πυρόσβεσης. Τέλος, στον χώρο της εταιρείας μας στον οποίον βρίσκεται ο server αλλά και οι σταθμοί εργασίας, δεν επιτρέπεται η χρήση κινητών τηλεφώνων.

Επαγγελματική ευθύνη

Η beeasy διαθέτει ασφάλεια επαγγελματικής ευθύνης σε επώνυμη ασφαλιστική εταιρεία.

Επικοινωνήστε μαζί μας