ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
(σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679, εφεξής: ΓΚΠΔ)
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ: “ΘΕΟ∆ΩΡΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ – ΓΙΟΒΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Ι.Κ.Ε.”
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Φράγκων αριθ. 14 – Θεσσαλονίκη,
E-mail: info@beeasy.eu, Tηλ. 2312313441.

Με την αποστολή email σε εμάς συλλέγουμε τις εξής πληροφορίες: Ονοματεπώνυμο, Διεύθυνση e-mail, πληροφορίες που αναφέρονται στο email σας. Οι παραπάνω πληροφορίες αποτελούν προσωπικά δεδομένα, σύμφωνα με τον Κανονισμό 2016/679 (άρθρο 4 αριθ. 1). Η συλλογή των εν λόγω πληροφοριών είναι αναγκαία, προκειμένου να εξακριβώσουμε την ταυτότητά σας, να επικοινωνούμε μαζί σας, να εκδίδουμε τυχόν παραστατικά κλπ.

Η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων γίνεται για την εκπλήρωση της ανάγκης συνεργασίας μαζί σας ή της ενημέρωσής της επιχείρησης μας ή της δικής σας ενημέρωσης.

Ο χρόνος διατήρησης των προσωπικών σας δεδομένων είναι πέντε (5) έτη, αλλά μπορεί να παραταθεί σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία ή μέχρι την παραγραφή ενδεχομένων αξιώσεων λ.χ. 20ετία 904επ. ΑΚ. Δεν διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους, παρά μόνο εφόσον είναι απαραίτητο για την εκτέλεση τυχόν σύμβασης που μας συνδέει, ενώ έχετε τα παρακάτω δικαιώματα, σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ:

Δικαίωμα πρόσβασης στα δεδομένα: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να αποκτήσετε δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα, σύμφωνα με το άρθρο 15 ΓΚΠΔ. Με την αίτηση πρόσβασης μπορείτε να πληροφορηθείτε για τους σκοπούς της επεξεργασίας, τις σχετικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων, τους αποδέκτες στους οποίους κοινοποιήθηκαν ή πρόκειται να κοινοποιηθούν τα δεδομένα, το χρονικό διάστημα για το οποίο θα αποθηκευτούν αυτά, την ύπαρξη δικαιώματος για διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων ή περιορισμό της επεξεργασίας τους ή δικαιώματος αντίταξης στην επεξεργασία κλπ.

Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να απαιτήσετε τη διόρθωση ανακριβών δεδομένων καθώς και τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων που σας αφορούν, σύμφωνα με το άρθρο 16 ΓΚΠΔ. – Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας: Δικαιούστε να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 18 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα εναντίωσης στην επεξεργασία: Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας ανά πάσα στιγμή και για λόγους που σχετίζονται με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, όταν αυτή βασίζεται στο άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο ε΄ ή στ΄ ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα στη λήθη: Όταν δεν επιθυμείτε πλέον την επεξεργασία και διατήρηση προσωπικών σας δεδομένων, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή τους, υπό την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα δεν τηρούνται για κάποιο συγκεκριμένο νόμιμο και δηλωμένο σκοπό, σύμφωνα με το άρθρο 17 ΓΚΠΔ.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Δικαιούστε να λάβετε ή να ζητήσετε τη μεταφορά των δεδομένων σας σε μηχαναγνώσιμη μορφή, από εμάς σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας, εφόσον το επιθυμείτε, σύμφωνα με το άρθρο 20 ΓΚΠΔ.

Για να ασκήσετε τα παραπάνω δικαιώματά σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας εγγράφως με την αποστολή ταχυδρομικής επιστολής, στη διεύθυνση: Φράγκων 14 Θεσσαλονίκη ΤΚ 54626 ή με την αποστολή e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@beeasy.eu

Επίσης, έχετε το δικαίωμα της καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, εγγράφως (Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα) ή ηλεκτρονικά(www.dpa.gr).