Λύσεις για Ξενοδοχεία

Αποστολή μας είναι η πλήρης ανάλυση των αναγκών μιας τουριστικής μονάδας και η υλοποίηση εξειδικευμένων λύσεων που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες φιλοξενίας που παρέχει, βελτιστοποιούν τη διαχείριση και αποδίδουν μετρήσιμα αποτελέσματα στον τομέα της εξοικονόμισης ενέργειας και περιορισμού των λειτουργικών εξόδων. Στο πλαίσιο αυτό η beeasy αναλαμβάνει τη μελέτη και υλοποίηση έργων εγκατάστασης δικτύων και αυτοματισμών σε υπό ανέγερση, αλλά και υφιστάμενες τουριστικές μονάδες, την τεχνική υποστήριξη των πληροφοριακών συστημάτων αλλά και τη συντήρηση και εγκατάσταση ηλεκτρονικού υλικού κι εφαρμογών.

Προτάσεις τεχνικής υποστήριξης